Αρχική  |  Χαρακτηριστικά  |  Benchmark  |  Ενδεικτικοί Πελάτες  |  Εφαρμογές  |  Παραδείγματα XML  |  Video  |  ΕπικοινωνίαBenchmark Oracle με MySQL

Για τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι :

Web Service ( HTTP Tunnel) PHP VALUE
  • post_max_size 8MB
  • memoty_limit 34MB
APPLICATION MEMORY
  • Min 60 MB
  • Max 210 MB

Στον συγχρονισμό χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πίνακες με ποικίλο αριθμό δεδομένων από 1700 εγγραφές έως 1.000.000 εγγραφές ανά πίνακα συνολικών εγγραφών 2.262.624 καθώς και σύνθετα Views σε μεγάλους πίνακες

table "zcat_toc_has_techatt" withlocal 16.464 records
table "zcat_toc" with local 2.022 records
table "zcat_tocproducts" withlocal 140.561 records
table "zcat_tocmime" withlocal 1.910 records
table "material" with local 132.319 records
table "zcat_productvalue" withlocal 560.127 records
table "zcat_productmime" withlocal 208.151 records
τable "zcat_techattdescription" withlocal 3.704 records
table "zcat_techvalue" withlocal 145.527 records
table "zcat_family_and_series" withlocal 45.533 records
table "zcat_manufacturer" withlocal 1.745 records
table "zcat_product_has_techvalue" with local 1.004.561 records

Ο χρόνος που χρειάστηκε για ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός είναι περίπου στα 5 λεπτά.

Οι δοκιμές έγιναν ανάμεσα σε 1 PCόπου φιλοξενείτε η Oracle 11g και έναν Web Server σε τοπικό δίκτυο

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του συγχρονισμού εξαρτάτε :
  • Από την ταχύτητα που μπορεί να εξυπηρετήσει η τοπική βάση δεδομένων κατά την συλλογή των δεδομένων
    Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε πολύπλοκα query ή όχι ή ο Database Server έχει φόρτο εργασιών
  • Από την ταχύτητα του Δικτύου
  • Από την ταχύτητα εξυπηρέτησης που έχει ο Web Server

Contact Us
Website :
www.netwerk.gr
Email :
info@netwerk.gr
Τηλέφωνο :
2310 675211


Αίτηση ενδιαφέροντος Επικοινωνία